مدیریت غذا و دارو

معرفی کارشناسان شاغل غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی

مهندس مسعود مکفا:
سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 
دکتر لیلا جعفری :
کارشناس حوزه غذا و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 
مهندس عباس نصیرپور:
کارشناس حوزه غذا و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 
محمدرضا خلیلی:
مسئول دفتر مدیریت غذا و دارو