مدیریت غذا و دارو

تاریخچه واحد غذا و دارو

تاریخچه واحد غذا و دارو:

مدیریت غذا و دارو در سال ۱۳94 از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز جدا شد و در حال حاضر دارای واحد های ذیل می باشد:

  • واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
  • واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  • واحد نظارت بر محصولات طبیعی، سنتی و مکمل
  • واحد نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی