مدیریت غذا و دارو

اهداف سازمان غذا ودارو

اهداف سازمانی

  • ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش
  • ارتقای و بهبود دسترسی به خدمات دارويی در مناطق تحت پوشش
  • افزايش سطح امنيت غذا و تغذيه در مناطق تحت پوشش
  • افزايش سطح نظارت بر اساس شبكه مردمی
  • افزايش سطح تكنولوژی و دانش فنی در توليد مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی
  • افزايش رضايتمندی گيرندگان خدمات
  • افزايش فرايند تحقيقات كاربردی در عرصه كار