مدیریت غذا و دارو

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

  1. بازدید از نحوه خرید، انبارش و توزیع تجهیزات پزشکی مصرفیدر مراکز آموزشیدرمانی و بیمارستانهایدانشگاهی همراه باتهیه گزارش مکتوباز بازدیدها جهت انعکاسبه ریاست مرکزو پیگیری درخصوص رفع نواقصگزارش شده
  2. پیگیری ثبت نام مسئولین فنی تجهیزات پزشکی و مسئولین فنی داروخانه های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع، بررسی و اعلام نواقص پرونده آنها و ارسال پروندههای تکمیلشده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت تایید نهایی
  3. نظارت بر اجرای دستور العمل های طرح تحول نظام سلامت در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها
  4. نظارت بر عملکرد مسئولین فنی تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها و ارتقاء سطح آموزش آنها
  5. پیگیری ثبت نام توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی مصرفیدر سایت ادارهکل تجهیزات پزشکیوزارت متبوع
  6. بازدید از انبار توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی مصرفی همرا با تکمیل چک لیست مربوطه و ارسالچک لیست تکمیلشده به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع
  7. پیگیری و پاسخگوئی کارشناسی به مشکلات مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی با توجه به دستورالعمل های ابلاغی
  8. استعلام مشکلات مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفیاز اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع و انعکاس پاسخ دریافتی به مراکز